Home มาเต็มกัญชา ปฏิบัติการระทึกของ อย.สั่งบริษัทเอกชนหยุดทันที  ผลิต –ส่งออก-นำเข้า CBD จากกัญชง

ปฏิบัติการระทึกของ อย.สั่งบริษัทเอกชนหยุดทันที  ผลิต –ส่งออก-นำเข้า CBD จากกัญชง

384
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

https://bit.ly/2lAvCkp

อย.เพื่อประชาชน

ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

เกิดมาเพิ่งเคยเห็น อย แบบนี้ วันนี้

เมื่อมีการทักท้วง ในเวลา 24 ชั่วโมง ปฏิบัติทันที

ให้หยุดการดำเนินการและขอคืนคำขอคำอนุญาต หยุดดำเนินการผลิตนำเข้าและส่งออก

ขอคารวะ อย ยุคใหม่ ที่เป็นงานชิ้นแรก ตามนโยบาย ของ ท่านรองนายก และ รมต สาธารณสุข เรื่องกัญชา กัญชงเพื่อประชาชน

และต้องมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข

ติดตามผลงานอย่างใจจดใจจ่อ

 

(นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

 

หนังสือของ อย.ความละเอียดดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขที่ สธ.1003.2/11665

ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

ถึง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)

 

เรื่อง ให้หยุดการดําเนินการและขอคืนคําขอการขอรับหนังสือรับรองการนําเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5

 

ตามที่ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองเพื่อนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จํานวน 1 รายการ คือ น้ำมันเมล็ดเฮมพ์ (Hemp seed oil) หรือชื่อการค้า Hemp seed oil pressed and refined Community Trade ปริมาณ 2 กิโลกรัม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรา 26/5 กําหนดผู้ขออนุญาต เป็น

(1) หน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้าน

(3) สถาบันอุดมศึกษา

(4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน

(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

(6) ผู้ป่วย เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจําเป็นต้องนํายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

(7) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดในกฎกระทรวง

 

ทั้งนี้ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ยังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา 26/5(7) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา จึงขอให้หยุดการดําเนินการผลิต นําเข้าหรือส่งออกและขอคืนคําขอรับหนังสือรับรองเพื่อนําเข้าซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สําหรับการคืนเงินตามค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560 ที่บริษัทฯ ได้ชําระที่ฝ่ายการคลังแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2-62/43961 อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติใช้เงินจากบัญชีสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (เพื่อรายได้จากการดําเนินงาน) เพื่อคืนให้แก่บริษัทฯ จํานวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 

นางสาวสุภัทรา บุญเสริม

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ อย.

 

 

matemnews.com 

5 กันยายน2562