Home ข่าวทั่วไปรอบวัน จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก ส.ส.ปชป. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลื่อนเป็นแทน

จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก ส.ส.ปชป. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลื่อนเป็นแทน

156
0
SHARE

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 ก.ย.2562 เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๘ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายจุติ ไกรฤกษ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ลำดับที่ 23

 

matemnews.com 

13  กันยายน 2562