Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์   เซ็นหนังสือส่งพลเอกประยุทธ์ให้มาตอบกรรมาธิการ ปปช.16 ข้อ 20 พ.ย.2562

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์   เซ็นหนังสือส่งพลเอกประยุทธ์ให้มาตอบกรรมาธิการ ปปช.16 ข้อ 20 พ.ย.2562

200
0
SHARE

 

 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์   ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ สผ.0019.05/945 วันที่ 14 พ.ย.2562 ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

เรื่องขอเชิญมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 129 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.2554 คณะกรรมาธิการฯจึงมีมติกราบเรียนเชิญท่านมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่ท่านใช้กล่าวถ้อยคำนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 และหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนำส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี) ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ในประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

 

1.พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

 

  1. การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

3.การเลือกนายกรัฐมนตรี

 

4.การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

 

5.การถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์

 

6.คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้วินิจฉัย

 

7.การตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560

 

8.การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

 

9.เหตุที่ไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวออกไป แล้วถวายสัตย์ให้ถูกต้อง

 

  1. เคยมีอดีตรัฐมนตรีหลายคนถูกศาลพิพากษาจำคุกข้อหาทุจริตงบประมาณแผ่นดิน

 

11.ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้รัฐมนตรีทุจริต

 

12.ถ้ารัฐมนตรีทุจริตท่านจะรับผิดชอบอย่างไร

 

13.ต่างชาติก็ทราบว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ถูกต้อง จึงรับหน้าไม่ได้ และไม่ยอมทำสัญญาหรือโครงการใดๆกับรัฐบาล ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

 

14.ประธานวุฒิสภาท่านปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อครบวาระก็ได้รับการสรรหาเป็นวุฒิสภาและประธานวุฒิสภา

 

15.รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การถวายสัตย์ฯไม่ครบถ้วนเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสองหรือไม่

 

16.การถวายสัตย์ฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การที่ท่านและคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการ อนุมัติโครงการต่างๆ แม้กระทั่งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาตรา 5 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

 

 

 

Matemnews.com

15 พฤศจิกายน 2562