Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศาลรัฐธรรมนูญนัด 21 ม.ค.2562 อ่านคำพิพากษาคดียุบพรรคอนาคตใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 21 ม.ค.2562 อ่านคำพิพากษาคดียุบพรรคอนาคตใหม่

284
0
SHARE

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้ กกต. ทราบและส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ แจ้งข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

 

กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา คำร้องที่ นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4  ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ 2561  มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63.เวลา 11.30 น.

 

Matemnews.com 

25  ธันวาคม 2562