Home มาเต็มกัญชา อย.ติวเข้มปลูกกัญชา

อย.ติวเข้มปลูกกัญชา

682
0
SHARE

อย. ผนึกเครือข่ายติวเข้มปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตร 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

https://bit.ly/36IoHYb

อย. ผนึกกำลังเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ จัดอบรม “การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์  และการแปรรูป” แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงด้านยาและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

 

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า กัญชาเสรีทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการปลูก การผลิต และการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาได้อย่างปลอดภัย สร้างโอกาสในการรักษา ภายใต้ข้อกฎหมายและระบบกำกับดูแลที่เหมาะสม พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ และวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา ผลิตและศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 29-30 มกราคม 2563 อย. ได้จัดอบรม “การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ โดย อย. และกรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ส่วนไฮไลท์ในงานวันนี้ อย. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปลูกและวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการปลูกกัญชาทางการแพทย์แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร และผู้สนใจอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนด้านนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามหลักเกษตร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ในการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก และครอบครองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรมีความเข้าใจในนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เห็นความสำคัญของการปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองเพื่อการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชากับ อย. ได้ โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่ติดตามทาง Facebook Live เป็นจำนวนมาก นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์

ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Matemnews.com

31  มกราคม 2563