Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไวรัสโคโรนา : เตรียมบังคับใช้กฎหมายโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ปกปิดข้อมูลมีโทษปรับ 20,000 บาท

ไวรัสโคโรนา : เตรียมบังคับใช้กฎหมายโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ปกปิดข้อมูลมีโทษปรับ 20,000 บาท

371
0
SHARE

ไวรัสโคโรนา : เตรียมบังคับใช้กฎหมายโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ปกปิดข้อมูลมีโทษปรับ 20,000 บาท

 

https://bbc.in/3ceUMe0

 

ข่าวของ BBC Thai

 

 

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ โฆษกและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการประกาศยกระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค อธิบายถึงประกาศฉบับดังกล่าวว่า หากมีผลบังคับใช้ ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรายงานและแจ้ง เมื่อสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่ออันตราย ในกรณีเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อมีอาการไข้ หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวัติ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันตนเองด้วย

 

“ถ้ากฎหมายมีผลแล้ว การไม่แจ้งจะมีโทษปรับ เป็นมูลค่า 20,000 บาท”

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563