Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife รู้จัก 5 ทักษะที่ควรมีในปี 2021

รู้จัก 5 ทักษะที่ควรมีในปี 2021

265
0
SHARE
ทุกคนรู้ แฟนๆ TIPlife รู้ ว่าการพัฒนาตัวเองคือสิ่งสำคัญ แต่ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วบ้างครั้งการพัฒนาปรับปรุงตัวเองจึงดูว่าจะทำเยอะและยาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสียเวลา TIPlife ได้นำเอาข้อมูล จาก The Future of Jobs Report 2020 จัดทำโดย World Economic Forum ที่บอกถึง 5 ทักษะสำคัญที่เป็นที่ต้องการในปี 2021 มาฝากกันครับ

ทักษะคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จับประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) เป็นคนที่มีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning and Learning Strategies) การเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มพร้อมร่วมกันแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) เป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และประเมินความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล โดยใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Originality and Initiative) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดต่างไม่ซ้ำใคร (คิดนอกกรอบ) มีความคิดริเริ่มและกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่
.
หมายเหตุ : ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.etda.or.th/…/Digital-Skills-for-Thailand-in…
.
จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือในอนาคต การพัฒนาตัวเองถือเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิต และหลายๆทักษะที่สำคัญจำเป็นจะต้องอาศัยเงินเป็นต้นทุนในการเรียนรู้ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมให้กับลูกๆคือ การเตรียมแผนการศึกษาสำหรับลูกนั้นเอง เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า Your skills. Your asset. Your future. ครับ
.
และถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน อยากปรึกษาเรื่องการวางแผนการศึกษาลูก ก็สามารถติดต่อมายัง TIPlife ได้เลยครับ
.