Home คุยกับ ราช รามัญ ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก

ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก

568
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 30 ส.ค.2562  เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่2 )พ.ศ.2562

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน  (6)  และ  (7)  ของข้อ  1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว

 

(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย ”

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน(9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“(9)เที่ยวเตร่ นอกสถานที่พัก รวมกลุ่มหรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

 

ให้ไว้ ณ วันที่14 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนด

 

ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน

 

และนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

Matemnews.com 

30 สิงหาคม2562